هر فصل یک همایش فرهنگی، با برنامه های متنوع و جذاب، برای هر گروه برگزار می شود .