پیشینه‌ی کاری
مؤسسه فرهنگی همیاری آیندگان1394-1387

• انتخاب مؤسسه از سوی دولت فدرال آلمان جهت اعزام نماینده در دوره‌ی میان‌فرهنگی IFA

 


 


• برپایی همایش فرهنگی استانی در شهرستان نکا- تابستان 1396
 


 


• منتخب در جام باشگاه‌های کتابخوانی 

 


 • بیش از سیصد میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی به س